Regulamin

Postanowienia ogólne: 

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.atoato.pl jest Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka – Adamek (zwana dalej jako: ATOATO) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3/5, 60-813 Poznań, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod nr NIP 5581703029, REGON 340603809

2. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.atoato.pl 

 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu. 

 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu produktów oraz usług – kursów. Regulaminowi podlegają wszystkie produkty i usługi świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

  Zamówienia 

5. Do złożenia zamówienia Użytkownik musi:

a. zaakceptować Regulamin,

b. dla produktów wymagających wypełnienia formularza należy wypełnić formularz zamówienia dostępny pod adresem www.atoato.pl/sklep

6. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez ATOATO przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.

7. Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronie ATOATO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.

8. Użytkownik, przesyłając do ATOATO zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług z ATOATO. Wysłane przez ATOATO potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a ATOATO.

9. W sprawach dotyczących zamówienia ATOATO będzie kontaktował się z Użytkownikiem telefonicznie na podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.

10. W przypadku niedostępności produktu oferowanego przez ATOATO i zamówionego przez Użytkownika, ATOATO poinformuje o tym niezwłocznie Użytkownika.

11. ATOATO ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 

12. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez ATOATO zmian w zamówieniu. 

 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

13. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy ATOATO.

14. Płatność za produkty i usługi ATOATO może być dokonana w formie: 

a. kartą kredytową lub debetową, 

b. kartą kredytową lub debetową online,

c. przelewu z konta bankowego

d. przelewu internetowego.

Karty akceptowane:

          - Visa 
          - Visa Electron 
          - MasterCard 
          - MasterCard Electronic 
          - Maestro

W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia zostaje uruchomiony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

15. Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.

16. Użytkownik, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta ATOATO nie jest wiążąca i zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).

17. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki. Osoby dokonujące zakupu oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i ewentualnych korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania ATOATO adresu poczty elektronicznej (e-mail) do wysyłki faktury lub jej korekty.

18. Zamówiony produkt ATOATO wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. Koszty dostawy opisane są na stronie sklepu www.atoato.pl

19. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu lub wybranej formy płatności.

20. W przypadku gdy Użytkownik wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.

21. Użytkownik odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istniej możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do ATOATO wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

22. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep.atoato@gmail.com, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

23. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony wzajemnie świadczyły, podlega zwrotowi.

24. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na adres ATOATO. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie towaru przed jego upływem na adres siedziby ATOATO.

25. UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

26. Zwrot dokonanych przez Użytkownika płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ATOATO. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

27. ATOATO zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania zwrotu rzeczy z powrotem.

28. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

WARUNKI GWARANCJI

29. Produkty sprzedawane przez ATOATO są objęte gwarancją, jeżeli producent lub dystrybutor jej udzielił.

30. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a ATOATO występuje jako pośrednik przekazujący reklamację. Użytkownik według swojego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego;

b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od ATOATO z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do poniższych postanowień. PROCEDURA REKLAMACJI 

31. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, a także gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną – gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. W przypadku wady fizycznej, ATOATO odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi. Składając reklamację na produkt należy dostarczyć do ATOATO reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

32. Reklamację należy zgłosić w formie mailowej na adres poczty elektronicznej e-mail : sklep.atoato@gmail.com, w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana lub dnia wykrycia wady w przypadku zakupu produktów.

33. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, nazwę produktu lub usługi, której dotyczy umowa oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. 

 34. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

  Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu 

 35. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować: a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; b. przeglądarką obsługującą pliki cookies. 

 36. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia. 

 37. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail). 

 38. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Własność intelektualna

39. Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej ATOATO (w szczególności zdjęć, opisów produktów i usług, znaków towarowych) bez pisemnej zgody ATOATO jest zabronione.

40. Użytkownicy serwisu oświadczają, że nie będą nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie, żadnych materiałów zakupionych w serwisie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Użytkownikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe oraz produkty nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

41. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ATOATO w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.

42. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. ATOATO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.

43. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

44. Administratorem danych osobowych jest Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka – Adamek (zwana dalej jako: ATOATO) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3/5, 60-813 Poznań, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod nr NIP 5581703029, REGON 340603809

45. Użytkownik ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestana przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnację ze złożonego zamówienia.

46. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Twoje Konto. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) newsletter ATOATO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newsletter.

Postanowienia końcowe 

 47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

48. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby ATOATO.

49. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu. 50. Użytkownika obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym na stronie www.atoato.pl wdacie dokonywania zakupu.

    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2017r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów